Vad är fossil och vad "berättar" de?

Fossila sjölilja (crinoidea). Bild Wikipedia.

Fossil är efterlämningar av utdöda djur och växter. Människan har känt till fossilernas existens och gett olika förklaringar till vad de är och hur de har bildats. Här kommer jag att kort beskriva fossilernas historia.

Redan gamla grekerna var medvetna om fossil. Hur hade fossil bildats hade man olika åsikter om. Platonisterna hade hävdat att fossil aldrig varit levande utan hade bildats i sten som avbilder av organismer genom en formande kraft, vis plastica. Aristotelianer höll med platonistena så långt att inte heller de trodde att fossil någonsin varit levande organismer. De hävdade att fossil kanske har bildats i från sed (som kanske hade fallit från stjränorna) eller bara uppstårr spåntant som man trodde då att många andra organimser hade uppstått så. George Gaylord Simpson, Fossils and History of Life, Scientific American book, 1983, s. 5-6.

De som argumenterade mot grekerna föreställningar var bl.a. kyrkofader (300-talet) Tertullianus. Han hävdade bestämt att fossil är rester av utdöda djur och växter. varför kunde Tertullianus hända något sådant? Ju, han trodde på Bibeklns berättelse om syndfloden. Fossil bildades under syndafloden. Men först på 1600-talet, i o m Nikolaus Stensens arbete (som också utgick från flodberättelsen), blev det accepterat att fossil verkligen är rester av utföda djur och växter.

I dag är det knapt någon som förnekar fossilernas sanna natur.Fossil är rester av utdöda djur och växter.

För att ha tidigare varit ett vittnesbörd för en världsomfattande katastrof används fossil i dag som "bevis" för evolution. Man tror att ur fossils ordning (de längst nere är äldre än de högre upp liggande) kan man utläsa en historisk process från det enkla livet till det mer komlexa.

Men vad vittna fossil egentligen om? I Nationalencyklopedin (webbupplaga, "Fossil") finner vi en följande beskrivning av fossilbildning:

  • Sannolikheten för att en organism skall bevaras som fossil är utomordentligt liten, eftersom naturens kretslopp kräver omsättning av döda djurs och växters beståndsdelar. Fossilbildning, fossilisering, innebär alltså undantag från det normala.

Fossil vittnar om död inte evolution! Existenssen av fossil tyder på alltså att omständigheterna under vilka fossilbildning är möjligt har avvikit från det normala. Idag sker ingen fossilbildning någonstans (eller ytterst marginellt). Kan vi på något sätt återskapa de omständigheterna under vilka fossil har bildats? Naturligtvis inte eftersom fossilering har varit en världsomspännande händelse. På ett sätt behöver vi inte skapa experiment utan vi finner redan tydliga beksrivningar i faklitteraturen hur fossilbildning har ägt rum. Man vet idag att t.ex. marina sandsten har uppstått genom "stormar som har rört upp hav och sand som sedan begravde levande otganismer och därmed blev de bevarade för eftervärlden." Douglas H. Erwin, James W. Valentine, The Cambrian Explosion, Roberts & Company, 2013, s. 127. Citat ur nationelencyklopedin ger oss en god idé om omständigheter under vilka fossil bildas. Vi vet att avlagringar har bildats snabbt och böjes när de fortfarande var mjuka. Geologen Michael Bradshaw skriver:

  • Veckning...orsakas av tryck på stenen. Sådant tryck förändrar stenens natur och orsakar alltid någon grad av missbildningar. Om stenen i fråga fortfarande är mjuk och relativt smidig kan den böjas till sammanhängande veckningar (Bild 4), ungefär som du gör när du skrynklar duken på borrdet." (The Earth: Past, Present and Future, Hodder and Stoughton, 1980, s. 172-173.)

Andra viktiga indikatorer under vilken slagss omständigheter och hur snabbt fossilbildning har varit är uppstående trädstammar som skär genom tiometers tjocka avlagringar (Bild 3 nedan). Att trädstammar bliv begravda och är välbevarade tyder stark att de begravde mycket snabbt. Derek Ager, The New Catastrophism, Cambridge University Press, 1993, s. 49.

Bild 1. En förstenad trädstam i Arizona (Petrified Forest National Park). Träden har fallit under katastrofala förhållanden och transporterats med kraftiga vattensströmmar. Man ser hur grenarna slitits bort. Stammarna begravdes snabt, förstenades och senare när området förvandlades till sandöken har vinden blåst bort sanden och stammarna har blivit synliga. Jag och min fru sitter på en av stammarna. Bilden är min egen.

Bild 2. Fossila avtryck från Gotland. Bilden är min egen.

Bild 3.Upprättstående trädstammar från västra USA. Upprättstående trädstammar (kallas ibland för polystrata fossil, därför att de skär genom flera avlagringar. Bild Ariel Rorh.

Bild 4. Veckad berg. Avlagringar bildades först i horizontellt. När de fortfarande var mjuka utsattes de tryck som fick dem böja. Bild min egen

Bild 5. Berezovka mammuth upptäcktes 1901. I dag finns den i ett museum i Leningrad. Mammutarna begravdes så snabbt och blev "djypfrysta" i permafrost. Bild Wikipedia.

Bild 6. Babymammut kallad Luba. Luba begravdes och blev djupfryst så snabbt att maten i magen inte hunnit smälta och/eller ruttna bort. Luba upptäcktes i Sibirien 2007. Bild Wikipedia.

Buld 7. Fossila bläckfiskdelar från Djupvik på Öland. Bilden är min egen.