Council of Europe Parliamentary Assembly

Dokumentet från EU är ett skrämmande exempel hur politikerna på högsta nivå sprider ut helt obefogade farhågor beträffande skapelsetro och Intelligent design. "Fakenews" på högsta politiska nivå!

Världsåskådningar i konfrontation

Människan har alltid funderat på sitt eget och universums ursprung. Idag är den s.k. evolutionsteorin en förhärskande idé. Bara någrå få århundraden tidigare hade den bibliska världsåskådningen en helt dominerande ställning i vår västliga kultur.

I o.m. uppkomsten av den s.k. nya kreationismen  och Intelligent desiogn-rörelsen (under 1900-talet) pågår det ett fullskaligt krig i vår värld om människors sinnen och hjärtan.

Naturligtvis blir frågan: vilken av dessa två världsförklaringar är sann - båda kan ju inte vara sanna samtidigt!

För mig är svaret är givet! Den bibliska. Följande grundläggande skäl kan anges: Verkligheten så som den ter sig för oss, korresponderar med den bibliska skapelseberättelsens grundläggande insikter, nämligen:

1) Ingenting kan uppstå av sig självt.

2) Livet är inte en egenskap i materia - annars skulle också stenar och atomer vara levande. Livets ursprung är hos Gud.

3) Organismerna förekommer i naturen i genetiskt isolerade grupper - någonting man kan förvänta sig utifrån den bibliska skapelseberättelsen. Gud skapade organismerna åtskilda från varandra.

4) Människans unika säregenskaper som självmedvetande, abstrakta tankeförmåga, språk, estetiska värden, moralreflektion etc. kan inte härledas ur materian. Materian är amoralisk. Gud är moralens källa.

Under fliken Skapelse-evolution finner du en kort presentation av vad skapelsetro respektive evolutionteori eller utvecklingslära är. Jag gör också ett försök att avgöra deras vetenskapliga "status".